Art. 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten gesloten tussen Access to life en de cliënt.
Access to life is verplicht de cliënt op duidelijke wijze in te lichten over de aard, de omvang en het doel van de behandeling.

 

Art. 2 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Access to life heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien Access to life dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.
Cliënt zal aan Access to life de inlichtingen verstrekken en de medewerking verlenen, die Access to life nodig heeft voor de correcte uitvoering van de afgesproken behandeling.
Access to life is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat de cliënt onvolledige informatie heeft verstrekt.

Access to life zal zich volledig inzetten voor het behalen van een zo goed mogelijk resultaat bij het verwijderen van de beharing. Omdat de huid aan permanente invloeden – zowel extern als intern – onderhevig is -bijvoorbeeld- zon, licht, koude, warmte, hormonen, pigmentatiegenen, onderliggende ziekten/allergieën, kan Access to life geen 100% garantie geven op de gewenste verwijdering van de beharing.

Cliënt is verplicht de door Access to life gegeven reglementen c.q. adviezen op te volgen en uit te voeren. Door het niet opvolgen van deze adviezen is het risico geheel voor de cliënt.

 

Art. 3 WIJZIGING VAN DE MONDELINGE / SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling dienovereenkomstig aanpassen.

Access to life zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling van behandelingen.

 

Art. 4 AANSPRAKELIJKHEID
Access to life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet slagen van de behandeling en/of eventuele littekens of ander lichamelijk letsel voortvloeiend uit de behandeling. Bij het niet juist opvolgen van de reglementen c.q. adviezen gegeven door Access to life, is het risico van het uitblijven van resultaat geheel voor de cliënt.

Enigerlei schade toegebracht door cliënt aan eigendommen van Access to life zal moeten worden vergoed.

 

Art. 5 GEHEIMHOUDING
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Access to life zal niet verder doordringen in de privé-sfeer van een cliënt dan voor de overeengekomen behandeling noodzakelijk is.

Access to life legt gegevens vast omtrent de uitgevoerde verrichtingen en de door cliënt verstrekte inlichtingen, voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en registreert deze gegevens zorgvuldig in het cliëntdossier.
Access to life zal tijdens de intake de door cliënt gebruikte medicatie aantekenen in het cliëntdossier.
Cliënt is verplicht de handtekening te zetten op het gezondheidsvragenformulier.
Cliënt is verplicht naar eer en geweten -voor eigen belang- alle belangrijke medische achtergronden mede te delen, inclusief zwangerschap.

 

Art. 6 ANNULERING
Cliënt is bij verhindering gehouden een afspraak tijdig doch minimaal 48 uur van te voren (dit geldt ook bij afmelding door ziekte), af te zeggen. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden de kosten van de gereserveerde tijd voor 50% aan de cliënt in rekening gebracht. Afmelding vanaf 24 uur worden volledig (100%) in rekening gebracht.

Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

 

Art. 7 BETALING
Cliënt is verplicht de afspraken c.q. de behandelingen direct contant of via een pintransactie, te voldoen. Bij het in gebreke blijven van de pinautomaat zal de cliënt genoodzaakt zijn het bedrag alsnog contant te gaan pinnen bij een bank.

Access to life zal de tarieven aan de cliënt mededelen.

De tarieven van de behandelingen zijn inclusief 21 % BTW. Voeding -en vitaminesupplementen zijn inclusief 6 %  BTW.

Een factuur van Access to life zal door de cliënt binnen een termijn van 8 dagen moeten worden voldaan met vermelding van factuurnummer en klantnummer.

 

Art. 8 INCASSO
Indien de cliënt in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

 

Art. 9 WIJZINGEN VOORBEHOUDEN
Access to life is bij voorgenomen wijzigingen in de praktijkvoering en dienstverlening gehouden hiervan tijdig en duidelijk mededeling te doen aan de cliënt.

 

Art. 10 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle gesloten overeenkomsten tussen Access to life en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Art. 11 ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op www.accesstolife.nl


 

Disclaimer

Access to life gaat zorgvuldig om met informatie die wordt verstrekt en gegeven. Access to life garandeert privacy onder alle omstandigheden.

Access to life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of anderzins gegeven informatie. Access to life heeft copyright en brandmarkright.

Informatie en prijzen kunnen wijzigen en zijn altijd onder voorbehoud.
Vermelding van fouten wordt op prijs gesteld en zal onmiddellijk worden hersteld.