Art. 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten gesloten tussen Access to life en de cliënt.
Access to life is verplicht de cliënt op duidelijke wijze in te lichten over de aard, de omvang en het doel van de behandeling.

Art. 2 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Access to life heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien Access to life dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk oordeelt.
Cliënt zal aan Access to life de inlichtingen verstrekken en de medewerking verlenen, die Access to life nodig heeft voor de correcte uitvoering van de afgesproken behandeling.
Access to life is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat de cliënt onvolledige informatie heeft verstrekt.

Access to life zal zich volledig inzetten voor het behalen van een zo goed mogelijk resultaat bij het verwijderen van de beharing. Omdat de huid aan permanente invloeden – zowel extern als intern – onderhevig is -bijvoorbeeld- zon, licht, koude, warmte, hormonen, pigmentatiegenen, onderliggende ziekten/allergieën, kan Access to life geen 100% garantie geven op de gewenste verwijdering van de beharing.

Cliënt is verplicht de door Access to life gegeven reglementen c.q. adviezen op te volgen en uit te voeren. Door het niet opvolgen van deze adviezen is het risico geheel voor de cliënt.

Art. 3 WIJZIGING VAN DE MONDELINGE / SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling dienovereenkomstig aanpassen.

Access to life zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling van behandelingen.

Art. 4 AANSPRAKELIJKHEID
Access to life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet slagen van de behandeling en/of eventuele littekens of ander lichamelijk letsel voortvloeiend uit de behandeling. Bij het niet juist opvolgen van de reglementen c.q. adviezen gegeven door Access to life, is het risico van het uitblijven van resultaat geheel voor de cliënt.

Enigerlei schade toegebracht door cliënt aan eigendommen van Access to life zal moeten worden vergoed.

Art. 5 GEHEIMHOUDING
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Access to life zal niet verder doordringen in de privé-sfeer van een cliënt dan voor de overeengekomen behandeling noodzakelijk is.

Access to life legt gegevens vast omtrent de uitgevoerde verrichtingen en de door cliënt verstrekte inlichtingen, voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en registreert deze gegevens zorgvuldig in het cliëntdossier.
Access to life zal tijdens de intake de door cliënt gebruikte medicatie aantekenen in het cliëntdossier.
Cliënt is verplicht de handtekening te zetten op het gezondheidsvragenformulier.
Cliënt is verplicht naar eer en geweten -voor eigen belang- alle belangrijke medische achtergronden mede te delen, inclusief zwangerschap.

Art. 6 ANNULERING
Cliënt is bij verhindering gehouden een afspraak tijdig doch minimaal 48 uur van te voren (dit geldt ook bij afmelding door ziekte), af te zeggen. Indien hier niet aan wordt voldaan, worden de kosten van de gereserveerde tijd voor 50% aan de cliënt in rekening gebracht. Afmelding vanaf 24 uur worden volledig (100%) in rekening gebracht.

Beëindiging van de behandelingsovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.

Art. 7 BETALING
Cliënt is verplicht de afspraken c.q. de behandelingen direct contant of via een pintransactie, te voldoen. Bij het in gebreke blijven van de pinautomaat zal de cliënt genoodzaakt zijn het bedrag alsnog contant te gaan pinnen bij een bank.

Access to life zal de tarieven aan de cliënt mededelen.

De tarieven van de behandelingen zijn inclusief 21 % BTW. Voeding -en vitaminesupplementen zijn inclusief 6 %  BTW.

Een factuur van Access to life zal door de cliënt binnen een termijn van 8 dagen moeten worden voldaan met vermelding van factuurnummer en klantnummer.

Art. 8 INCASSO
Indien de cliënt in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

Art. 9 WIJZINGEN VOORBEHOUDEN
Access to life is bij voorgenomen wijzigingen in de praktijkvoering en dienstverlening gehouden hiervan tijdig en duidelijk mededeling te doen aan de cliënt.

Art. 10 TOEPASSELIJK RECHT
Op alle gesloten overeenkomsten tussen Access to life en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Art. 11 ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Amsterdam en zijn tevens te raadplegen op www.accesstolife.nl

 

Wet AVG Privacywetgeving

Access to life, gevestigd aan Slangenburg 62 1082 JW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.accesstolife.nl

Slangenburg 62

1082 JW Amsterdam

Functionaris Gegevensbescherming van Access to life

Zij is te bereiken via accesstolifecontact@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Access to life vraagt mondeling en schriftelijk  toestemming aan u, uw persoonsgegevens te verwerken en te bewaren. Access to life verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voor- en achternaam – geslacht – geboortedatum –adres- telefoonnummer- emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Access to life verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u:

mineralenscan uitslag, notities van behandelingen zoals purwave, t-away en facials

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Access to life verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– eventueel verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Access to life gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress CMS systeem

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Access to life bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: persoonsgegevens en uitslagen worden 7 jaar bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden

Access to life verstrekt NIET aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Access to life gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Access to life en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar accesstolifecontact@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Access to life wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Access to life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via accesstolifecontact@gmail.com

Accesstolife copyright 2019

Disclaimer

Access to life gaat zorgvuldig om met informatie die wordt verstrekt en gegeven. Access to life garandeert privacy onder alle omstandigheden.

Access to life kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of anderzins gegeven informatie. Access to life heeft copyright en brandmarkright.

Informatie en prijzen kunnen wijzigen en zijn altijd onder voorbehoud.
Vermelding van fouten wordt op prijs gesteld en zal onmiddellijk worden hersteld.